Публічний договір

Home

Публічний договір

ЗАТВЕРДЖЕНО
ФОП Пазен М.С.
«25» березня 2023 року
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ МАСАЖУ

ПРЕАМБУЛА
Фізична особа підприємець – Пазен Марія Сергіївна, РНОКПП: 0041848132 (надалі – «Виконавець») адресує цю Публічну оферту (пропозицію) (надалі – «Оферта») укласти Договір про надання послуг масажу (надалі – «Договір») у центрі масажу «Пазен» та /або реабілітаційному центрі «Пазен» необмеженому колу фізичних осіб, разом іменовані «Сторони», а  кожна окрема «Сторона» на умовах і в порядку, передбачених цим Договором.
Цей Договір, відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 ЦК України, є публічним договором, його умови є однаковими для усіх Клієнтів і він містить всі істотні умови надання Виконавцем послуг.
Даний Договір, у відповідності до ст. 634 ЦКУ є договором приєднання, умови якого встановлені Виконавцем та який може бути укладений лише шляхом приєднання Клієнта до запропонованого договору в цілому та без застережень, крім випадків прямо передбачених законом, без додаткового його підписання Сторонами.
Договір вважається укладеним з Виконавцем за допомогою акцепту його умов, шляхом вчинення конклюдентних дій шляхом заповнення Анкети-Заяви та/або передоплати послуг Виконавця. Після цього умови цього Догвору набувають юридичної сили та вважається таким, що Клієнт ознайомився і згоден з його умовами. Цей Договір прирівнюється до укладання Сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені в цьому Договоріприйнятий Клієнтом у повному обсязі шляхом заповнення та підписання ним Анкети-Заяви Виконавця у місця надання послуг .
Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання цієї Оферти відповідно до її умов.
Всі умови цього Договору є обов’язковими для Сторін. З моменту акцепту цього Договору одностороння відмова Клієнта від цього Договору не допускається.
Чинна редакція положень цього Договору міститься за посиланням https://www.massage-pazen.com/, https://www.rehabpazen.com.ua/ та у приміщенні Виконавця. Виконавець залишає за собою право змінювати чи доповнювати положення цього Договору в будь-який момент без попереднього чи наступного повідомлення Клієнта про це. Клієнт самостійно відстежує зміни до положень Договору, які передбачено цією Офертою, і знайомиться з їх чинною редакцією. Продовження користування послугами після внесення Виконавцем змін чи доповнень до цього Договору, означає прийняття та згоду Клієнта з такими змінами чи доповненнями.
Шляхом підписання Анкети-заяви Клієнт підтверджує, що ознайомився із змістом цього Публічного договору.

 

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ:
Виконавець – ФОП Пазен М.С. особисто та залучені ним на умовах трудових, цивільно-правових договорів особи, які мають відповідний рівень кваліфікації для надання послуг, що визначені цими Правилами.
Послуги – послуги різного виду масажу, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цими Правилами. Повний перелік Послуг, що можуть надаватись Виконавцем,  визначається відповідно до даних Прайс-листа Виконавця, що розміщений в Куточку Споживача за місцем надання таких Послуг та/або на Сайті Виконавця. Послуги надаються Виконавцем разово, комплексно, сеансами. Разова послуга – послуга, що замовляється Клієнтом та надається йому один раз.
Комплекс послуг – кілька різних послуг, що поєднані Виконавцем у відповідні комплекси у Прайс-листі.
Сеанс послуг – послуга одного типу, що для досягнення бажаного результату (естетичного, фізіологічного, терапевтичного тощо) повинна бути надана певну, погоджену Сторонами, кількість раз.
Центр масажу – центр масажу «Пазен», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул.Русових 7, в якому Виконавцем надаються послуги масажу різного виду, що визначені у Прайс-листі Центру масажу, що надаються Центром масажу розміщені у його приміщенні.
Реабілітаційний центр – центр, в якому Виконавцем надаються послуги фізичної реабілітації Клієнтів, а саме: проведення лікувального масажу та/або лікувальної фізкультури . Перелік послуг, що надаються Реабілітаційним центром розміщені у його приміщенні у Прайс-листі Реабілітаційного центру та/або на сайті Виконавця.
Прайс-лист Виконавця – перелік послуг, що надаються Клієнтам Виконавцем та розміщений у відповідному приміщенні Виконавця. Прайс-лист центру масажу та Прайс-лист Реабілітаційного центру містять перелік послуг, що надається Виконавцем за вказаним місцем надання послуг.
Приміщення Виконавця – місце надання Виконавцем послуг Клієнтам: Центр масажу «Пазен» або Реабілітаційний центр «Пазен».
Веб-сайт Виконавця – веб-сторінка Виконавця в мережі Інтернет за адресоюhttps://www.massage-pazen.com/ та https://www.rehabpazen.com.ua/, що є одним із джерел інформування Клієнтів щодо послуг Виконавця.
Персональні дані Клієнта – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована завдяки цим відомостям.
Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи, яка надає дозвіл на обробку її персональних даних відповідно до мети обробки, шляхом підписання Анкети-заяви та/або Інформативної згоди
Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
Подарунковий Сертифікат – це документ, що підтверджує платіж у вигляді передоплати запланованих до отримання послуг в зазначених у ньому приміщеннях Виконавця на суму, що еквівалентна номіналу сертифіката.
Інформована згода – заповнена та підписана власноручно Клієнтом добровільна інформаційна згода, якою останній підтверджує свою згоду на отримання Послуги у Виконавця, ознайомлення із усіма можливими протипоказами для її отримання та підтверджує їх відсутність, а також про правила поведінки після наданої послуги, участь у певному клінічному випробуванні після ознайомлення з усіма особливостями дослідження, які можуть вплинути на його рішення
Протипоказання – перелік підстав, за наявності або настання яких послуги Виконавцем не надаються.
Анкета-заява – заповнений Клієнтом опитувальник, розроблений Виконавцем, для отримання необхідної для надання послуги інформації про Клієнта, а також для отримання підтвердження про ознайомлення Клієнта із правилами надання/отримання послуги, правилами поведінки до отримання послуг та після отримання послуг та інші умови.
Інформована згода – підписана Клієнтом згода про те, що він повідомлений про усі показання/протипоказання по наданню обраної ним Послуги, погоджується із правилами надання/отримання послуги, правилами поведінки до отримання послуг та після отримання послуг та інші умови, викладені у розробленому Виконавцем формулярі такої згоди. Підписання Інформованої згоди є обов’язковою передумовою для отримання послуги у Реабілітаційному центрі.

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Предметом цього договору є послуги, що надаються Виконавцем у приміщенні Виконавця.
Виконавець зобов’язується надати Клієнту обрані ним у Прайс-листі Виконавця послуги, в порядку та на умовах визначеному цим Договором, а Клієнт зобов’язується прийняти такі послуги та оплатити їх.
Замовлення конкретної послуги здійснюється Клієнтом шляхом усного замовлення.
Надання послуг Виконавцем, які мають лікувальний характер здійснюється за рекомендаціям лікаря.
Послуги лікувального масажу надається виключно після заповнення Клієнтом Інформаційної згоди.
У випадку відсутності таких рекомендацій, Клієнт, шляхом підписання Заяви-Анкети погоджується, що він ознайомлений із ризиком настання негативних наслідків від надання таких послуг без рекомендацій лікаря, проте погоджується на їх настання та не звертатиметься до Виконавця із будь-якими вимогами (в т. ч. відшкодуванням шкоди матеріальної чи моральної). Відповідальність за будь-які негативні наслідки від надання послуг, які прямо протипоказані Клієнт покладається виключно на Клієнта.
Послуги Клієнтам можуть надаватись разово, сеансами, комплексно.
Виконавець не має права розголошувати третім особам будь-яку інформацію про Клієнта, яка стала відома Виконавцеві у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.

 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
Для отримання та користування Послугами Клієнт зобов’язаний ознайомитись із цим Договором, заповнити Анкету-Заяву та/або Інформовану згоду із зазначенням своїх персональних даних, повідомити Виконавця про свій стан здоров’я та про можливі протипоказання для надання послуги.
Шляхом підписання Інформованої згоди та/або Анкети-заяви Клієнт підтверджує, що ознайомлений із протипоказами та підтверджує їх відсутність у себе та погоджується на встановлені Виконавцем Правила надання послуг.
Шляхом приєднання підписання Інформованої згоди та/або Анкети-заяви Клієнт підтверджує, що він повідомлений про те, що у приміщеннях Виконавця здійснюється відеозапис, з мето захисту прав та інтересів Виконавця та Клієнта, й не заперечує проти цього. У випадку незгоди Клієнта із проведенням відеозапису, то Виконавець вправі відмовити йому в наданні Послуги.
Послуги, надаються Виконавцем у випадку, якщо Клієнт не має протипоказів до обраної ним послуги, що підтверджується ним шляхом підписання Анкети-заяви та /або підписання Інформаційної згоди.
Послуга за цим Договором може бути надана неповнолітнім особам, за умови повідомлення про факт звернення до Виконавця батьків або законних представників таких Клієнтів. Повідомлення може здійснюватися засобами телефонного зв’язку, про що робиться відмітка у Анкеті-заяви та/або Інформованій згоді.
Послуги за цим Договором надаються у визначений Клієнту дату та час надання послуг. Тривалість надання послуг визначений у Прайс-листі Виконавця.
Якщо Клієнт пропустив встановлений час надання послуги та попередив Виконавця про це завчасно (не менше ніж за 24 години), то час надання послуги переноситься за погогодженням сторін на іншу дату та час. В усіх інших випадках, крім настання обставин непереборної сили, що визначені цим Договором, дата та час надання послуги не переноситься, а Клієнт втрачає право на повернення коштів, що були сплачені ним в якості передоплати.
У разі закінчення строку дії Подарункового сертифіката, що вказаний у ньому, вважається, що Послуги Клієнтом спожиті, а Виконавець вважається таким, що надав Послуги належним чином та у повному обсязі.
Час запізнення Клієнта на отримання визначеної Виконавцем послуги враховується у час надання послуги.

 

ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ.
Послуги за даним Договором надаються Виконавцем Клієнту на платній основі.
Ціна цього Договору визначається, як сума наданих Виконавцем та прийнятих Замовником Послуг.
Вартість Послуг визначається в залежності від обсягу обраних Клієнтом Послуг, згідно діючого Прайс-листа Виконавця, що розміщений в загальнодоступному місці у зоні рецепції Салону та на Веб-сайті Виконавця.
Вартість послуг за цим Договором може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку шляхом оприлюднення нового Прайс-листа на послуги на сайті Виконавця та/або у приміщеннях Виконавця. При цьому, оплачені, але не отримані, Клієнтом Послуги, надаються за цінами, які діяли на момент оплати.
Загальна вартість послуг, надана Виконавцем за цим Договором, складає суму сплачених Клієнтом послуг Виконавця за весь період їх взаємодії.
Вартість послуг оплачується Клієнтом у національній валюті України у готівковій або безготівковій формі. За правильність здійснених платежів за цим Договором несе відповідальність Клієнт.
У разі дострокового припинення дії Договору з ініціативи Виконавця – останній повертає кошти за майбутні оплачені та не отримані Клієнтом послуги.
Якщо Клієнт замовляє разову Послугу, оплата наданих послуг здійснюється ним у 100% розмірі вартості послуг безпосередньо після фактичного отримання таких послуг в порядку, визначеному Виконавцем, одним шляхом:
оплати у готівковій формі в касу Виконавця.
здійснення платежу за допомогою банківського переказу на рахунок Виконавця.
оплати через мережу Інтернет з використанням будь-яких платіжних сервісів за вибором Клієнта за допомогою яких є можливість оплатити вартість послуг Виконавця у національній валюті України.
Разова послуга може бути замовлена та оплачена Клієнтом завчасно. При цьому, до такої послуги застосовуються правила, визначені в цьому Договорі для комплексних послуг / сеансу Послуг.
Якщо Клієнт замовляє комплексні послуги /сеанс Послуг, оплата здійснюється у 100% розмірі вартості комплексу/сеансу Послуг до фактичного їх отримання в порядку, визначеному у п.п. 4.7.1-4.7.3. цього Договору.
На Послуги, що надаються за цим Договором Виконавцем можуть пропонуватись акції/знижки, розмір та порядок їх отримання визначаються у Прайс-листі Виконавця.
У випадку часткової завчасної відмови Клієнта від отримання оплачених ним Послуг (комплексу/сеансу Послуг), вартість фактично оплачених та неотриманих послуг повертається Клієнту. Сума грошових коштів, що підлягає поверненню Клієнту, розраховується в залежності від кількості невикористаних ним послуг (сеансів) та повертається Виконавцем на підставі письмової заяви Клієнта.
У випадку часткової відмови Клієнта від від отримання оплачених Послуг менше, ніж за 4 (чотири) години до визначеного часу фактичного отримання послуг наступного періоду (наступного сеансу), вартість таких Послуг (сеансу послуг/складової комплексу послуг) Клієнту не повертається, а Клієнт вважається таким, що отримав послугу7
При несплаті послуг Клієнтом в порядку, встановленому цим розділом, у Виконавця не виникає зобов’язань надати такому Клієнту Послугу.

 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
Клієнт має право
Отримувати послуги належної якості.
Отримувати достовірну та повну інформацію про перелік, склад та вартість послуг, що надаються Виконавцем.
Мати право на таємницю про стан свого здоров’я, а також про відомості, одержані в рамках виконання цього Договору.
Клєнт зобов’язаний:
Неухильно дотримуватись усіх рекомендацій Виконавця.
За необхідності надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан здоров’я Замовника.
Оплачувати вартість послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором та/або Прайс-листом.
Прибути в місце надання послуг у погоджену із Виконавцем дату та час.
До початку надання послуг повідомити Виконавця про всі відомі свої хвороби, алергічні чи специфічні реакції організму, та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я та про будь-які інші обставинами, що є протипоказом для надання Послуги Виконавцем.
У випадку неможливості дотримання Клієнтом узгодженого із Виконавцем сеансів надання послуг, якщо такі сеансами, та/або повідомити про це Виконавця.
У приміщеннях Виконавця доброзичливо та з повагою ставитися до Виконавця, інших Клієнтів та працівників Виконавця, не поводити себе шумно, не дозволяти собі грубощів, нетактовностей та будь-яких проявів агресії.
Дотримуватися санітарно-гігієнічних умов у приміщенні Виконавця.
Обов’язково і одразу розповідайте Майстру про будь-які зміни та недомагання під час сеансу масажу. Діліться своїми відчуттями
Заборонено паління, вживання спиртних напоїв в приміщенні Салону та на прилеглих територіях.
Права Виконавця:
Змінювати порядок надання послуг та їх вартість, опублікувавши зміни на Веб-сайті Виконавця, за 5 календарних днів до їх впровадження.
Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.
В разі запізнення Замовника в односторонньому порядку змінити термін надання послуг, визначений відповідно допункту 5.2. цього Договору, або відмінити надання таких послуг.
Залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.
Відмовитись від надання послуг без застосування до нього будь-яких штрафних санкцій якщо інформація про стан здоров’я Замовника, отримана Виконавцем, містить будь-які протипоказання щодо отримання Замовником послуг апаратного масажу.
Відмовитись від надання послуг апаратного масажу в разі порушення Замовником умов цього Договору.
Виконавець має право відмовити від надання послуг Клієнту у випадках: якщо Клієнт два і більше разу не прийшов на заплановану Виконавцем послугу та не попередив про свою відсутність завчасно; якщо Клієнт прийшов у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння; якщо Клієнт поводиться некоректно по відношенню до Виконавця та/або його працівників; вчиняє інші дії, що унеможливлюють надання Послуги.
Обов’язки Виконавця:
Надати Клієнту послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
Дотримуватися правил та умов надання послуг.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків по Договору, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України, з урахуванням умов цього Договору.
Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю Клієнта, якщо настала в результаті:
невиконання Клієнтом обов’язків, передбачених п.п. 5.2. цього Договору, Правил поведінки перед масажем та після масажу, з якими він ознайомився під час підписання Анкети-заяви та/або Інформативної згоди;
Виконавець звільняється від відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю Замовника, якщо настання шкоди відбулося не з вини Виконавця.
Клієнт несе матеріальну відповідальність за завдану ним шкоду Виконавцю.
Клієнт зобов’язаний відшкодувати вартість знищеного чи пошкодженого майна Виконавця з вини Клієнта.
Виконавець не несе відповідальність за збереження особистих речей Клієнтів, залишених в шафках для зберігання речей чи в інших місцях у приміщеннях Виконавця.
Відповідальність за травмування у приміщеннях Виконавця та стан свого здоров’я несе Клієнт.
Виконавець не несе відповідальність за порушення цього Договору та\або не надання послуг, якщо це пов’язано з порушенням у забезпеченні Виконавця комунальними послугами та якщо це пов’язано з настанням обставин непереборної сили.

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Клієнт підтверджує, що добровільно та безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім’я та по батькові, реквізити номерів телефонів, адреси проживання, адреси електронної інформації, відомостей про стан здоров’я Клієнта, а також будь-яку іншу інформацію, яка була відкрита внаслідок надання Послуг або для їх надання) у базі персональних даних Виконавця «Клієнти» в тому числі збір, реєстрацію, включення до бази даних, накопичення, зберігання, адаптації, зміни, оновлення, використанням, розповсюдження, знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання зобов’язань за цим Договором та в інших цілях, відповідно до Господарського, Цивільного, Податкового кодексів України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та для реалізації ділових відносин між Сторонами.
Шляхом визнання та приєднання до умов цього Договору Клієнт підтверджує, що:
надав згоду на збір, обробку, накопичення, зберігання та поширення персональних даних (далі по тексту БПД) Сторін даного Договору;
проінформований про свої права (згідно Закону України «Про захист персональних даних») і про мету збору ПД.
повністю розуміє, що надана інформація є персональними даними, тобто даними, що використовуються для ідентифікації представників Сторін і погоджується з тим, що такі дані обробляються (зберігаються) у Сторін для подальшого використання відповідно до Господарського, Цивільного, Податкового кодексів України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та для реалізації ділових відносин між Сторонами.
Персональні дані Клієнта зберігаються і обробляються Виконавцем в порядку, передбаченому цим Договором, протягом усього терміну дії Договору та протягом 3 (трьох) років з моменту його розірвання.
Передбачені цим Договором умови конфіденційності поширюються на всю інформацію, яку Виконавець може отримати про Клієнта під час надання Послуг. Виконавець вважає інформацію про факти використання Послуг Клієнтом конфіденційною інформацією.
Не є конфіденційною інформація, публічно розкрита Сторонами в ході виконання цього Договору, а також інформація, яка може бути отримана Сторонами або третіми особами з джерел, до яких є вільний доступ будь-яким особам.
У Приміщеннях Виконавця здійснюється відеозапис, в тому числі процесу надання Послуги, усі відеозаписи вважаються конфіденційною інформацією, і підлягають поширенню виключно у випадках та з підстав визначених законодавством України.

 

ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються: аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність Сторін, дії третіх осіб, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.
Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону. Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту закінчення дії обставини непереборної сили або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставини непереборної сили.
У разі якщо обставини непереборної сили будуть діяти більше двох місяців, будь-яка зі сторін має право відмовитися від виконання цього Договору в односторонньому порядку, повідомивши іншу сторону про це не пізніше десяти календарних днів до дати відмовлення.

 

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
У випадку виникнення спорів або розбіжностей за даним Договором, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
Сторони дійшли згоди і домовилися, що всі спори, що виникають з відносин, регульованих цим Договором, у випадку неможливості їх вирішення шляхом переговорів, повинні вирішуватися в суді за місцем знаходження Виконавця з обов’язковим дотриманням досудового (претензійного) порядку врегулювання спорів.

 

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
Клієнт звернувшись за отриманням послуг до Виконавця приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата підписання Клієнтом Анкети-заяви та/або Інформованої згоди вважається датою укладення цього Договору.
Цей Договір вважається укладеним на невизначений строк, та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним.
Цей Договір може бути розірваний:
– за домовленістю Сторін;
– у випадку невиконання Клієнтом своїх обов’язків за цим Договором, у тому числі у випадку порушення умов оплати;
– в інших випадках, передбачених цим Договором.
Всі умови даного Договору є обов’язковими..

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Клієнт гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він їх приймає безумовно і в повному обсязі.
Питання, не врегульовані цим Договором, підлягають тлумаченню відповідно до чинного законодавства України.
Заголовки у розділах цього Договору, використовуються лише для посилань та зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатись як визначальні, що обмежують чи впливають на значення та зміст умов цього Договору або будь-яої його окремої частини.
Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цього Договору є недійсними (нікчемними) або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність інших умов цього Договору.

 

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець: ФОП Пазен М.С.
ІПН: 3348809003
Контактний телефон: 0680280697